O alcalde de Barro no tempo do almorzo informativo de Onda Cero Radio

ONDA CERO PONTEVEDRA

Pontevedra en la Onda (13-10-2015)

Comezamos a semana en martes 13 con concentración en Pontevedra en defensa da sanidade pública e coa habitual xunta de goberno local. No tempo do almorzo informativo conversamos co novo alcalde de Barro, Xose Manuel Fernández Abraldes. Recuperamos a Mercedes Corbillón na nosa sección Cronopios para seguir ampliando bibliotecas particulares.

http://www.ondacero.es/emisoras/galicia/pontevedra/audios-podcast/pontevedra-en-la-onda-13-10-2015_20151013561cfdb94beb283e2962297c.html

abraldes onda cero

Sequeiros disporá de nove naves modulares en 2016

diario_pontevedra

Luz verde para a construción de novas naves no polígono industrial de Sequeiros, en Barro, que no prazo de doce meses verá como varias novas empresas inician a súa andaina nestas instalacións. O alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes, e a concelleira de Desenvolvemento Económico, Lía Rodríguez, mantiveron este mércores un encontro cos promotores. Na cita, dous dos empresarios que iniciaron o proceso para desenvolver a zona industrial, Ramón Moldes e Miguel Lago, presentaron parte do proxecto, que enfronta unha fase crucial: a construción de naves modulares que estarán a disposición das firmas nun semestre, segundo os seus cálculos.

 Moldes, que dispón doutra nave no polígono, é o responsable do plan. Na actualidade, ten unha actividade de gardería de caravanas en preto de 2.000 metros e outros espazos alugados a terceiras empresas. No futuro, porá no mercado catro novas naves construídas nun terreo de 5.000 metros e despois outras cinco que se desenvolverán na parcela de en fronte. O seu proxecto investidor supera con fartura o medio millón de euros. Ademais, unha terceira das empresas xa instaladas no lugar, Pomasa, ultima a edificación coa que ampliará as súas instalacións. O alcalde explicou que “estamos por axudar a esta iniciativa tramitando o máis rápido posible as súas peticións, e tratando de mellorar os accesos, agora que se vai desenvolver parte do solo”. Ao Concello tamén se lle solicitou axuda para implementar un punto de limpeza das autocaravanas, este mércores.
lia rodriguez

O Concello pide a mellora do acceso ao polígono de Sequeiros

la voz

A mellora nos accesos ao polígono industrial privado de Sequeiros desde a PO-531 será unha das principais demandas que fará chegar o alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes (BNG), á Xunta cando se reúna co responsable de estradas do goberno autonómico.

No Concello están moi satisfeitos coa evolución deste polígono que recibirá antes de fin de ano a cinco novas empresas e consideran que os seus accesos son deficientes e carecen de visibilidade.

Neste sentido, o Concello recibirá nos próximos días unha parcela deste parque empresarial destinada a equipamentos públicos e traballa na procura de usos forestais para a parcela da comunidade de montes, que quedou excluída do polígono .

Doutra banda, esperan que a instalación da empresa Froiz no polígono de Curro fágase efectiva cando se aprobe definitivamente un cambio no plan do polígono, consistente no traslado dunha zona de aparcadoiro a un lugar máis favorable para a empresa. Así mesmo, a subministración de auga a este polígono está resolto cun bombeo desde o río.

http://galego.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/barro/2015/09/05/concello-pide-mejora-acceso-poligono-sequeiros/0003_201509P5C8993.htm

poligono-sequeiros-barro

O Concello súmase á loita para paralizar a implantación do copago en Saiar

la voz

Membros da Asociación de Nais e Pais do centro ocupacional de Saiar recibiron onte o apoio do alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes (BNG), nunha reunión na que lle transmitiron as accións de protesta que pretenden levar a cabo os alumnos para paralizar a implantación do copago planeado pola Xunta.

O rexedor local considera que os usuarios están a recibir «un trato inxusto por parte da Xunta, que non pode facer pagar os pratos rotos da crise aos máis vulnerables». Sospeita Abraldes que detrás destas medidas podería haber unha intención de pechar este centro e pide que se «faga xustiza social», reclama o rexedor.

Ademais de sumarse a estas reivindicacións, recorda Abraldes que o pleno xa aprobou unha moción de apoio.

http://galego.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/barro/2015/08/20/barro-suma-lucha-paralizar-implantacion-copago-saiar/0003_201508P20C7992.htm

Máis de 200 persoas arrouparán a presentación da candidatura do BNG-Asembleas Abertas de Barro

bng barroO vindeiro sábado 25 de abril ás 21:30 h. o BNG celebrará unha multitudinaria cea de máis de 200 persoas na Finca da Crega para presentar a súa candidatura á alcaldía de Barro, encabezada por Xosé Manuel Fernández Abraldes.

A grande cantidade de veciños e veciñas que asistirán a este acto do BNG-Asembleas Abertas reflicte as ganas de cambio cada vez máis palpábel na veciñanza de Barro , e que ven no BNG a única forza capaz de sustentar este cambio de políticas.

Porque depende de nós, de cada un e cada unha de nós, que Barro mude, que Barro avance, que Barro sexa, dunha vez por todas, un concello aberto á participación dos veciños e veciñas.

Porque depende de nós reiniciar Barro, que o noso concello salga da parálise na que se atopa, que poidamos conseguir uns servizos axeitados, que toda a enerxía e creatividade dos nosos mozos e mozas teña espazos nos que se expresar, que os nosos maiores conten con instalacións acordes ás súas necesidades, e que todos e todas nos poidamos sentir orgullosos de vivir en Barro.

Porque de nós depente que valoremos o noso, a nosa historia, a nosa paisaxe, os nosos valores. E como depende de nós temos que optar, e só hai dúas alternativas reais: apoiar ao PP e continuar co declive que está a sofrer o noso Concello ou apostar polo BNG, a única forza política con traxectoria, capacidade e ideas para mudar a política actual e comezar un novo rumbo.

Aválanos o noso traballo institucional, defendendo sempre aos veciños e veciñas, plantexando iniciativas e opoñéndonos radicalmente ás políticas anti-populares do PP. Pero tamén nos avala o traballo dos homes e mulleres que forman parte da nosa candidatura, veciños e veciñas de Barro comprometidos e cun gran traballo social.

CEA BNG BARRO

 

MOCIÓN referida ao mantemento do servizo de axuda no fogar

Sr. Alcalde:

O abaixo asinante, Xosé Manuel Fernández Abraldes, portavoz do BNG no concello de Barro presenta a seguinte MOCIÓN referida ao mantemento do servizo de axuda no fogar

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

 1. O goberno do PP na Xunta de Galiza acaba de publicar o decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. No mesmo estabelécese que o Servizo de Axuda no Fogar é un servizo social comunitario básico de carácter público que debe ser garantido polos concellos. Tamén regula o financiamento do conxunto dos  servizos sociais comunitarios e concretamente no que se refire aos gastos derivados da prestación do Servizo de Axuda no Fogar Básico soamente financiará ás corporacións locais de 20.000 ou máis habitantes, onde só financiará ao traballador/a social. Deste xeito, a inmensa maioría dos concellos galegos, que son os que contan con menos de 20.000 habitantes, entre eles o noso, van a ser excluídos das axudas que até o de agora viñan recibindo da administración galega.
 2. As axudas da Xunta aos servizos sociais comunitarios xa foron recortadas os anos 2010 e 2011, especialmente no que se refire ao Servizo de Axuda no Fogar. O Plan de 2011 dispoñía de preto de 24 millóns de euros para as prestacións sociais básicas, servizos sociais comunitarios e plan de desenvolvemento xitano, e o goberno do PP os recortou en 2,4 millóns de euros.
 3. Para este ano 2012, o plan concertado quedou na metade, en 12,4 millóns de euros. As partidas do programa de servizos sociais comunitarios foron eliminadas e o plan de desenvolvemento xitano ten unha partida simbólica de pouco máis de 100.000 euros.
 4. O decreto publicado vén a corroborar que o goberno do PP na Xunta de Galiza se desentende por completo dos servizos sociais comunitarios nos concellos de menos de 20.000 habitantes, en especial do Servizo de Axuda no Fogar Básico, o que obrigará no mellor dos casos aos concellos a financiar estes servizos e aos usuarios e usuarias a pagar máis nas súas aportacións como copago, ou no peor dos casos a que os servizos desaparezan e só se manteñan para as persoas dependentes coa prestación asignada no seu Plan Individual de Atención.
 5. O propio decreto estabelece que as Deputacións terán que prestar axuda económica e técnica aos concellos de menos de 20.000 habitantes. Non obstante, non as obriga con cantidades nin porcentaxes. En cambio obriga aos concellos a aumentar o 20% para os concellos de menos de 20.000 habitantes, o 25% para os de 20.000 até 60.000 e o 33% para os de 60.000 ou máis habitantes.
 6. Compre salientar que o Servizo de Axuda no Fogar Básico ou de libre concorrencia é ao que teñen que recorrer as persoas con problemas de desestruturación familiar, casos de enfermidade aguda tras alta hospitalaria, persoas en situación de dependencia aínda non valoradas, persoas en situación de dependencia valorada e con dereito pero que non teñen o acceso ao Servizo de Axuda no Fogar ou outra prestación asignada (por estar en lista de espera que hoxe en Galiza supera as 27.000 persoas).
 7. O que se pretende con este decreto é trasladarlle aos concellos unha competencia, facer unha descentralización administrativa, pero sen financiamento, onde a Xunta de Galiza abdica das súas competencias para impoñerlle aos Concellos que poñan a disposición da Xunta as dependencias municipais, asumindo todos os custes, a xestión de todos os sistemas informáticos e as horas de traballo do persoal do Concello, para facerse cargo do Servizo de Axuda no Fogar Básico.
 8. A Xunta de Galiza debe asumir as súas competencias e garantir uns servizos sociais comunitarios acorde coas necesidades da poboación. E garantir e xestionar un servizo público básico que debe chegar en igualdade de calidade e dereitos a todos os galegos e galegas independentemente do concello onde vivan, como acontece coa sanidade e co ensino.
 9. Se non se fai así as consecuencias van a ser moi graves. En primeiro lugar para as persoas usuarias do servizo, en segundo lugar para as xa depauperadas arcas municipais e para os traballadores e traballadoras que realizan este servizo xa que perderán o seu emprego, pasando a incrementar a alta taxa de desemprego existente.
 10. O mesmo decreto tamén estabelece unha nova regulación da participación económica das persoas usuarias no custe do Servizo de Axuda no Fogar que incrementa de xeito substancial en case todos os tramos de renda o copago a realizar. Incrementos grandes para as persoas que teñen recoñecidas as prestacións por dependencia e aínda moito maiores para as que sen ter recoñecida as prestación están en grave situación de risco ou vulnerabilidade.
 11. O goberno do PP na Xunta de Galiza ten a obriga de garantir o funcionamento do Sistema Galego de Servizos Sociais e con este decreto lesiona gravemente os dereitos das persoas e pon en grave risco o sistema de servizos sociais.

Por iso, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte

ACORDO

Instar á Xunta de Galiza a:

a) Manter o financiamento dos gastos derivados da prestación do Servizo de Axuda no Fogar Básico ás corporacións locais de menos de 20.000 habitantes, así como asegurar un financiamento equivalente ao de anos anteriores aos concellos de máis de 20.000 habitantes.

b) Contribuír economicamente ao mantemento da totalidade dos servizos sociais comunitarios dos concellos.

c) Non incrementar a participación económica das persoas usuarias no custe do Servizo de Axuda no Fogar.

d) Derrogar o decreto e negociar outro no marco da FEGAMP.

Barro a 23 de abril de 2012

Asdo: Xosé Manuel Fernández Abraldes