Y decidieron llamarle Blandín

diario pontevedra

blandin

Califica a xestión destes catro anos de Jose Antonio Landin Eirin (PP)

Califica a xestión destes catro anos de Jose Antonio Landin Eirin (PP)

landin louzan barro

O alcalde de Barro asegura que negocia construír un novo colexio no municipio

colexio

Os concellos da comarca deben aos bancos 50 millóns.Barro aumentou ata un 316 %

la voz

Un informe elaborado pola Federación de Servizos á Cidadanía de CC.OO. recolle que a concello de barro débeda dos concellos da comarca coas entidades financeiras a decembro do 2012 era de 50 millóns de euros.

Esta débeda viva que mostra o estudo é a cantidade que os municipios deben ás entidades financeiras pola concesión de préstamos. Desde o sindicato recoñecen que para que a cifra fose completa habería que engadir a esta cantidade a que outras administracións debenlandin 1 ás corporacións locais e a que os propios concellos teñen contraída cos provedores, Seguridade Social ou Ministerio de Facenda.

Á marxe destas puntualizacións, os concellos fixeron os deberes ao longo do 2012. Non todos, pero si a maioría. Mentres Cotobade, Cuntis e Campo Lameiro teñen o contador de endebedamento a cero, outros como Vilaboa, Ponte Caldelas, Moraña e Pontevedra traballaron para reducilo fronte aos números do 2011. «Hai xestións moi boas, os concellos están a traballar ben sen a necesidade de despedir a xente para facer axustes, como está a ocorrer noutras administracións», sinala Antonio Milleiros, de CC.OO.

Pero non todos seguen o ronsel da redución. En Poio creceu un 3 %, en Sanxenxo, un 29 % e no Concello de Barro aumentou ata un 316 % no 2012. Son os concellos da comarca que peores cifras ofrecen. «Fixemos o informe sobre o sector da administración local en base aos datos de Facenda e o padrón de habitantes», sinala Milleiros.

Desde o sindicato advirten de que no traballo non se incluíron detalles de entidades locais menores nin das mancomunidades porque a débeda é pouco significativa. Xunto aos concellos de toda España, o sindicato recolle tamén a débeda das deputacións. No caso de la entidade pontevedresa ascende a 91 millóns de euros, doce menos que no 2011. É despois da de Ourense a que máis reduciu o endebedamento.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/05/28/concellos-comarca-deben-bancos-50-millones/0003_201305P28C4991.htm?idioma=galego

O Concello de Barro e Patrimonio ven o hórreo da Crega “con distintos ollos”

José Antonio Landín: “Non teño outra preocupación que o hórreo da Crega. Busco que me digan se é da idade de pedra ou do ladrillo rebozado».

O alcalde afirma ironicamente que «non preocúpame outra cousa», pero sinala que dubida do valor patrimonial da construción.
O Concello de Barro recibiu o pasado 18 de setembro un requirimento da Dirección Xeral de Patrimonio, na que se dá conta da situación de deterioración que padece un hórreo de titularidade municipal.

Trátase do “piorno” do pazo da Crega, que se atopa a escasos metros da restaurada edificación e que está a piques de caerse.O texto recibido no Concello indica que «realizando visita de inspección polo exterior do Pazo de San Antoniño, en Barro, (un funcionario) observou que o hórreo que se atopa a carón do mesmo se atopa nun estado de total abandono con parte do tellado e un dous laterais caídos».
O escrito de Patrimonio informa de que sobre o estado desta mesma dotación produciuse unha denuncia no ano 2004, cando a titularidade aínda era particular, e que, tras detectarse un cambio na mesma (o Concello é actualmente o dono), remítese un novo informe sobre o seu abandono.O alcalde de Barro, José Antonio Landín, admite que o estado do hórreo non é o desexable, pero afirma que non ten claro que teña tanto valor, nin que esta sexa unha prioridade actualmente para o Concello que preside.«Eu ou que diría é que non teño outra preocupación dende que me deito ata que me levanto que ese hórreo. Tanto é así, que ando na busca dun experto que me diga se é dá idade de pedra ou dá do ladrillo rebozado», ironizou, para sinalar que partes do mesmo nin sequera son de pedra e que os seus pés son moi rudimentarios e non parecen corresponderse cos dun hórreo obra dun mestre de cantería. «Iso se, se finalmente fixeramos ou proxecto, os cartos non serían problema, pois Patrimonio tardaría dous anos en informar e para aló non haberá crise remata, na mesma liña.

O Partido Popular de Galicia vai a aceptar a petición de baixa de todo o grupo local de Barro

Tranquilos veciños, supoño que se trata dun erro da Canle riasbaixas.com e a frase coa que comeza esta noticia ” O Partido Popular de Galicia vai a aceptar a petición de baixa de todo ou grupo local de Barro” só foi un lapso do radactor ou un fallo informatico ao confundir Portas con Barro.

Aínda que nós tamén tivemos o noso escando político cando Landin tivese que abandonar o seu posto á favor de Mª Teresa Roig, a súa muller; por estar el inhabilitado xudicialmente para ou desempeño de cargos públicos por un delito de prevaricación.

O que está claro tal como está o País Ali baba e os 40 ladróns podían estar perfectamente vivindo aquí, pasarían desapercibidos.

voz de barro, xornal de barro, novas de barro, noticias de barro

xornal de barro, voz de barro, noticias barro, concello de barro, ayuntamiento de barro,voz de barro, faro de barro,pontevedra, noticias,voz, xornal, barro, pp de barro, landin eirin, alcalde de barro, feira de barro

Barro é un dos municipios que máis diñeiro solicitaron en relación coa súa poboación

MOCIÓN referida ao mantemento do servizo de axuda no fogar

Sr. Alcalde:

O abaixo asinante, Xosé Manuel Fernández Abraldes, portavoz do BNG no concello de Barro presenta a seguinte MOCIÓN referida ao mantemento do servizo de axuda no fogar

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

 1. O goberno do PP na Xunta de Galiza acaba de publicar o decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. No mesmo estabelécese que o Servizo de Axuda no Fogar é un servizo social comunitario básico de carácter público que debe ser garantido polos concellos. Tamén regula o financiamento do conxunto dos  servizos sociais comunitarios e concretamente no que se refire aos gastos derivados da prestación do Servizo de Axuda no Fogar Básico soamente financiará ás corporacións locais de 20.000 ou máis habitantes, onde só financiará ao traballador/a social. Deste xeito, a inmensa maioría dos concellos galegos, que son os que contan con menos de 20.000 habitantes, entre eles o noso, van a ser excluídos das axudas que até o de agora viñan recibindo da administración galega.
 2. As axudas da Xunta aos servizos sociais comunitarios xa foron recortadas os anos 2010 e 2011, especialmente no que se refire ao Servizo de Axuda no Fogar. O Plan de 2011 dispoñía de preto de 24 millóns de euros para as prestacións sociais básicas, servizos sociais comunitarios e plan de desenvolvemento xitano, e o goberno do PP os recortou en 2,4 millóns de euros.
 3. Para este ano 2012, o plan concertado quedou na metade, en 12,4 millóns de euros. As partidas do programa de servizos sociais comunitarios foron eliminadas e o plan de desenvolvemento xitano ten unha partida simbólica de pouco máis de 100.000 euros.
 4. O decreto publicado vén a corroborar que o goberno do PP na Xunta de Galiza se desentende por completo dos servizos sociais comunitarios nos concellos de menos de 20.000 habitantes, en especial do Servizo de Axuda no Fogar Básico, o que obrigará no mellor dos casos aos concellos a financiar estes servizos e aos usuarios e usuarias a pagar máis nas súas aportacións como copago, ou no peor dos casos a que os servizos desaparezan e só se manteñan para as persoas dependentes coa prestación asignada no seu Plan Individual de Atención.
 5. O propio decreto estabelece que as Deputacións terán que prestar axuda económica e técnica aos concellos de menos de 20.000 habitantes. Non obstante, non as obriga con cantidades nin porcentaxes. En cambio obriga aos concellos a aumentar o 20% para os concellos de menos de 20.000 habitantes, o 25% para os de 20.000 até 60.000 e o 33% para os de 60.000 ou máis habitantes.
 6. Compre salientar que o Servizo de Axuda no Fogar Básico ou de libre concorrencia é ao que teñen que recorrer as persoas con problemas de desestruturación familiar, casos de enfermidade aguda tras alta hospitalaria, persoas en situación de dependencia aínda non valoradas, persoas en situación de dependencia valorada e con dereito pero que non teñen o acceso ao Servizo de Axuda no Fogar ou outra prestación asignada (por estar en lista de espera que hoxe en Galiza supera as 27.000 persoas).
 7. O que se pretende con este decreto é trasladarlle aos concellos unha competencia, facer unha descentralización administrativa, pero sen financiamento, onde a Xunta de Galiza abdica das súas competencias para impoñerlle aos Concellos que poñan a disposición da Xunta as dependencias municipais, asumindo todos os custes, a xestión de todos os sistemas informáticos e as horas de traballo do persoal do Concello, para facerse cargo do Servizo de Axuda no Fogar Básico.
 8. A Xunta de Galiza debe asumir as súas competencias e garantir uns servizos sociais comunitarios acorde coas necesidades da poboación. E garantir e xestionar un servizo público básico que debe chegar en igualdade de calidade e dereitos a todos os galegos e galegas independentemente do concello onde vivan, como acontece coa sanidade e co ensino.
 9. Se non se fai así as consecuencias van a ser moi graves. En primeiro lugar para as persoas usuarias do servizo, en segundo lugar para as xa depauperadas arcas municipais e para os traballadores e traballadoras que realizan este servizo xa que perderán o seu emprego, pasando a incrementar a alta taxa de desemprego existente.
 10. O mesmo decreto tamén estabelece unha nova regulación da participación económica das persoas usuarias no custe do Servizo de Axuda no Fogar que incrementa de xeito substancial en case todos os tramos de renda o copago a realizar. Incrementos grandes para as persoas que teñen recoñecidas as prestacións por dependencia e aínda moito maiores para as que sen ter recoñecida as prestación están en grave situación de risco ou vulnerabilidade.
 11. O goberno do PP na Xunta de Galiza ten a obriga de garantir o funcionamento do Sistema Galego de Servizos Sociais e con este decreto lesiona gravemente os dereitos das persoas e pon en grave risco o sistema de servizos sociais.

Por iso, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte

ACORDO

Instar á Xunta de Galiza a:

a) Manter o financiamento dos gastos derivados da prestación do Servizo de Axuda no Fogar Básico ás corporacións locais de menos de 20.000 habitantes, así como asegurar un financiamento equivalente ao de anos anteriores aos concellos de máis de 20.000 habitantes.

b) Contribuír economicamente ao mantemento da totalidade dos servizos sociais comunitarios dos concellos.

c) Non incrementar a participación económica das persoas usuarias no custe do Servizo de Axuda no Fogar.

d) Derrogar o decreto e negociar outro no marco da FEGAMP.

Barro a 23 de abril de 2012

Asdo: Xosé Manuel Fernández Abraldes

 

NOTICIAS SOBRE BARRO

NOTICIAS SOBRE BARRO

NOVAS SOBRE BARRO

CONCELLO DE BARRO

AYUNTAMIENTO DE BARRO

BARRO PONTEVEDRA

XORNAL DE BARRO

VOZ DE BARRO

DIARIO DE BARRO

FARO DE BARRO