MOCIÓN contra a privatización do servizo público que prestan os rexistros civís

bng barroSr. Alcalde:

O abaixo asinante, Xosé Manuel Fernández Abraldes, Portavoz do BNG no Concello de Barro presenta a seguinte MOCIÓN contra a privatización do servizo público que prestan os rexistros civís.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Os Rexistros Civís son un servizo público desde 1871. Case un século e medio despois, o goberno do Estado, preidido por Mariano Rajoy pretende pór fin a este servizo público.

No ano 2011, o ex ministro Gallardón xa deu o primeiro paso para esta privatización coa Lei 20/2011.

Para enterrar definitivamente ese servizo público, o goberno presidido por Rajoy non precisa dunha norma ad hoc. Para iso nada mellor que aproveitar unha Disposición Adicional. Así no Real Decreto-Lei 8/2014, cun texto dunhas 170 páxinas, aparecen as disposicións adicionais 20 a 24 que lle serven para privatizar ese servizo público, pondo o mesmo nas mans dos Rexistros Mercantís (cinco en toda Galiza). Tamén se crea por disposición adicional unha corporación de dereito público que será a encargada da contratación que teña por obxecto a creación, mantemento, posterior xestión e seguranza do sistema informático único e a súa rede de comunicación.

Esta privatización non ten máis que efectos negativos, entre os que compre sinalar os seguintes:

Un servizo público gratuíto deixará de selo, via aranceis, taxas ou calquera outro medio, pois ninguén cre que os rexistradores van asumir tales competencias sen compensación algunha.

A supresión de todos os rexistros civís existentes, concentrando en dous na provincia de Pontevedra, supón un grave prexuízo para os que vivimos noutros concellos, que nos vemos obrigados a desprazarnos. Esta centralización non se entende.

Despois de gastar centos de millóns de euros na informatización de datos, cando menos dende o 1952, póñense estes en mans privadas.

Xa en maio de 2013 o BNG presentou unha moción (que foi aprobada por unanimidade pola corporación municipal) demandando o mantemento do xulgados de paz e contra a privatización dos rexistros civís.

Por todo isto o Pleno do concello de Barro aproba a seguinte

                                                     MOCIÓN:

1. Instar ao goberno do Estado á supresión ou derogación do contemplado nas disposicións adicionais 19 a 24 e a disposición final do Real-Decreto-Lei 8/2014 que privatiza os Rexistros Civís.

Barro, 24 de marzo de 2015

Xosé Manuel Fernández Abraldes

xulgado-de-paz-juzgado